รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง

Associate Professor

UBOL TEDTONG, Ph.D.

buatedtong@gmail.com

วุฒิการศึกษา

 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาเขมร) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549)
 • ศิลปาศาสตรมหาบัณฑิต (จารึกภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2533)
 • การศึกษาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2522)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • ภาษาไทย
 • ภาษาเขมร

วิทยานิพนธ์

 • อุบล เทศทอง. “ภาษิตเขมร : วิถีชีวิตและโลกทัศน์ของชาวเขมร.” วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
 • อุบล เทศทอง. “การวิเคราะห์นิทานคำกาพย์หงส์ยนต์ฉบับ จังหวัดราชบุรี.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532.

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • สมชาย สำเนียงงาม และคณะ. (2558). “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและเสริมสร้าง ทักษะด้านการจัดการแบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”. นครปฐม, ทุนอุดหนุนการ วิจัยจากกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557. (ผู้ร่วมวิจัย)

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 • อุบล เทศทอง. (2558). “ค่านิยมของคนไทยและคนเขมร: ภาพสะท้อนจากภาษิต”. วารสารวรรณวิทัศน์ ปีที่ 15 (พฤศจิกายน) : 105-134.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

หนังสือ ตำรา

 • อุบล เทศทอง. (2558). ภาษิตเขมร. พิมพ์ครั้งที่ 1. โครงการตำราและหนังสือคณะอักษรศาสตร์, นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ศิลปากร.
 • อุบล เทศทอง. (2548). “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน.” ใน ภาษากับการสื่อสาร, 181-182. จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และ บาหยัน อิ่มสำราญ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : พี. เพรส.

งานแปล

 • ญุก แถม. (2540). kulabéb¨lin : กุหลาบไพลิน. แปลโดย อุไรศรี  วรศริน, ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต อรวรรณ  บุญยฤทธิ์ และ อุบล  เทศทอง. กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ์.

บทความทางวิชาการ

ระดับชาติ

 • สุรางคนางค์ รัตนวิจารณ์ และ อุบล เทศทอง. (2559). “คำยืมภาษาเขมรที่ปรากฏในพจนานุกรมไทย : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ เปลี่ยนแปลงความหมาย.” วารสาร Veridian E- Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ, 9, 3 (.. – .. 2559): 307-313. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2)
 • อุบล เทศทอง. (2548). “คำเขมรที่ปรากฏในกำสรวลโคลงดั้น.” ภาษาและวรรณกรรมสาร 3, 3 : 39-58.
 • ________. (2548). “โลกทัศน์ต่อชายหญิง : ภาพสะท้อนจากภาษิตเขมร.” ดำรงวิชาการ 4, 2 (กรกฎาคมธันวาคม) : 131-154.
 • ________. (2543). “อิทธิพลของสุภาษิตสอนหญิงไทยในสุภาษิตฉบับสตรีเขมร.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 23,1 (มิถุนายนพฤศจิกายน) : 156-174.
 • ________. (2542). “คำยืมภาษาเขมรจากลิลิตตะเลงพ่าย.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 22, 1 (มิถุนายนพฤศจิกายน) : 175-188.
 • ________. (2542). “สำนวนเขมรสำนวนไทย.” ภาษาและหนังสือ 30 : 91-94.

เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน

 • อุบล เทศทอง. “เอกสารประกอบการสอนวิชา ภาษาเขมรเบื้องต้น 1.” ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543. (อัดสำเนา)