รองศาสตราจารย์วันชัย สีลพัทธ์กุล

Associate Professor

WANCHAI SILAPATTAGUL

newpattagul@hotmail.com

วุฒิการศึกษา

 • 東京外国語大学外国語学科日本語学専攻修士課程修了 (1991)
 • อักษรศาสตรบัณฑิต. (ภาษาญี่ปุ่น) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2525)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

日本語 (ภาษาญี่ปุ่น)

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

ワンチャイ、シーラパッタクン(1992)「時間関係の複文の研究~『時(に)(は)』を中心に~」東京外国語大学

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • สมชาย สำเนียงงาม และคณะ. (2558). “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและเสริมสร้าง ทักษะด้านการจัดการแบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”. นครปฐม, ทุนอุดหนุนการ วิจัยจากกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557.
 • วันชัย สีลพัทธ์กุล และคณะ. “ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่อวิธีการสอนของคณาจารย์ในคณะอักษรศาสตร์ทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะอักษรศาสตร์ ประจำปี .. 2552.

บทความวิจัย

 • กนก รุ่งกีรติกุล ชฎาภรณ์ จันทร์ประเสริฐ รุ่งฤดี เลียวกิตติกุล วันชัย สีลพัทธ์กุล และหทัยวรรณ เจียมกีรติกานนท์. (2561). “ปัจจัยที่มีผลต่อความอยากเรียนของผู้เรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.” วารสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 38, 2: 63-87. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

งานแปล

 • วันชัย สีลพัทธ์กุล และ ประภา แสงทองสุข, ผู้แปล. (2542). พจนานุกรมไวยากรณ์ญี่ปุ่นชั้นต้น. กรุงเทพฯ: คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย).
 • วันชัย สีลพัทธ์กุล, ผู้แปล. (2540). Kodansha’s Compact Kanji Guide (ฉบับภาษาไทย) : 常用漢英熟語辞典. กรุงเทพมหานคร : คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย).
 • กองบรรณาธิการ Nihongo Journal.  (2540). กินอยู่อย่างไรในญี่ปุ่น : 日本の暮らしแปลโดย วันชัย  สีลพัทธ์กุล และประภา แสงทองสุข. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทยญี่ปุ่น).
 • ทาคาโอะ ยูเมซาโอะ และคณะ. (2537). กุญแจ 77 ดอกสู่อารยธรรมญี่ปุ่น : 日本文明~77の鍵~แปลโดย วันชัย  สีลพัทธ์กุล และคณะ. มูลนิธิดะอิโดไลฟ์ โอซากา ญี่ปุ่น ฉบับภาษาไทย.
 • เซอิจิ มาคิโนะ และ มาชิโอะ ซึซึอิ.  (2536). พิภพมหัศจรรย์ เล่ม 4 ตอนเมื่อไดโนเสาร์ครองโลก โลกยุคน้ำแข็ง : 地球大紀行 NHK Miracle Planet.  แปลโดย วันชัย  สีลพัทธ์กุล. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พรินท์ติ้ง.
 • เซอิจิ มาคิโนะ และ มาชิโอะ ซึซึอิ.  (2536). พิภพมหัศจรรย์ เล่ม 5 ตอนกำเนิดทะเลทราย ขุมทรัพย์ของโลก : 地球大紀行 NHK Miracle Planet.  แปลโดย วันชัย  สีลพัทธ์กุล. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พรินท์ติ้ง.
 • ทาคาชิ  ฮามาดะ และคณะ.  (2536). พิภพมหัศจรรย์ เล่ม 6 ตอนผู้พิทักษ์โลก แกะรอยอารยธรรม : 地球大紀行 NHK Miracle Planet.  แปลโดย วันชัย  สีลพัทธ์กุลกรุงเทพฯ: อมรินทร์ พรินท์ติ้ง.

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ

 • วันชัย สีลพัทธ์กุล บุษบา บรรจงมณี และประภา แสงทองสุข. (2548). คำช่วยช่วยด้วย. กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทยญี่ปุ่น).
 • ________. (2547). แบบฝึกหัดภาษาญี่ปุ่น Akiko To Tomodachi 5-6กรุงเทพมหานคร : คิโนะคูนิยะ  บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย).
 • ________. (2547). แบบฝึกหัดภาษาญี่ปุ่น Akiko To Tomodachi 3-4กรุงเทพมหานคร : คิโนะคูนิยะ  บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย).
 • ________. (2547). แบบฝึกหัดภาษาญี่ปุ่น Akiko To Tomodachi 1-2กรุงเทพมหานคร : คิโนะ คูนิยะ  บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย).
 • ________. (2547). ภาษาญี่ปุ่น Akiko To Tomodachi 6กรุงเทพมหานคร : คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย).
 • ________. (2547). ภาษาญี่ปุ่น Akiko To Tomodachi 5กรุงเทพมหานคร : คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย).
 • ________. (2547). ภาษาญี่ปุ่น Akiko To Tomodachi 4กรุงเทพมหานคร : คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย).
 • ________. (2547). ภาษาญี่ปุ่น Akiko To Tomodachi 3กรุงเทพมหานคร : คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย).
 • ________. (2547). ภาษาญี่ปุ่น Akiko To Tomodachi 2กรุงเทพมหานคร : คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย).
 • ________. (2547). ภาษาญี่ปุ่น Akiko To Tomodachi 1กรุงเทพมหานคร : คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย).
 • วันชัย สีลพัทธ์กุล ประภา แสงทองสุข และคณะ. (2546). พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่นไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม.
 • วันชัย สีลพัทธ์กุล. (2540). แบบฝึกหัดคัดลายมือฮิรากานะ. กรุงเทพมหานคร : คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย).
 • ________. (2540). แบบฝึกหัดคัดลายมือคาตาคานะ. กรุงเทพมหานคร : คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย).
 • วันชัย สีลพัทธ์กุล ประภา แสงทองสุข จุฬารัตน์ เตชะโชควิวัฒน์ และโทโมโกะ ซากาอิ. (2539). Nihongo Yoroshiku 1 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1. กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทยญี่ปุ่น).
 • วันชัย สีลพัทธ์กุล ประภา แสงทองสุข และจุฬารัตน์ เตชะโชควิวัฒน์.(2540).  Nihongo Yoroshiku 2 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 2. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทยญี่ปุ่น).