อาจารย์ ดร.วนิดา คราวเหมาะ

Instructor

WANIDA KRAWMOH, Ph.D.

หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก

waniwanida555@gmail.com, rakugirlz@hotmail.com

วุฒิการศึกษา

 • Doctor of Philosophy (Korean Linguistics) Ewha Womans University, Republic of Korea (2018)
 • Master of Arts (Korean Linguistics) Ewha Womans University, Republic of Korea (2012)
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเกาหลี) มหาวิทยาลัยบูรพา (2547)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • วากยสัมพันธ์ (Syntax)
 • วัจนปฏิบัติศาสตร์(Pragmatics)
 • อรรถศาสตร์(Semantics)

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

 • Krawmoh, Wanida (2018), 한국어 명령문과 청유문 연구」, 이화여자대학교 대학원, 박사학위 청구논문.
 • Krawmoh, Wanida (2012), 현대 한국어와 태국어의 인칭 대명사 대조 연구언어 유형론적 측면을 중심으로,이화여자대학교 대학원, 석사학위 청구논문.

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • Krawmoh, Wanida. (2018). A Contrastive Study on Imperative Sentences in the Korean and Thai Language -A Focus on the Personal Pronoun Relationship and the Strategy of Imperative Intensity-, <Korean Linguistics> No. 78, 111-142.
 • ______________. (2016). A perspective of Analogy viewed from the Acquisition from of Korean Collocations in beginning and intermediate Thai Learners of Korean, <Bilingual Research> No. 63, 239-267.
 • ______________. (2012). Contracted researcher ในโครงการ ‘The Construction of Korean Basic Dictionary and Multilingual Dictionary’ รับผิดชอบโครงการโดย The National Institute of the Korean Language (South Korea) และ Institute of Language and Information Studies, Yonsei University ระหว่าง Feb. 1st, 2011-Dec. 23rd, 2012.

Proceedings

ระดับนานาชาติ

 • KRAWMOH WANIDA. (2562). “การศึกษาเปรียบต่างทาง lexical gap ของคำศัพท์บอกอุณหภูมิระหว่างภาษาเกาหลีและภาษาไทยการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 63 ภาษาและวรรณกรรมเกาหลีเพื่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่สี่ จัดโดย The Society of Korean Language and Literature, 93-108. Chonbuk National University, สาธารณรัฐเกาหลี, 24-25 พฤษภาคม 2562., กรุงโซล: The Society of Korean Language and Literature.
 • KRAWMOH WANIDA. (2560). “แบบลักษณ์ทางภาษาที่เกี่ยวพันกับประโยคคำสั่งและบุรุษในภาษาเกาหลีและภาษาไทยการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่องปัญหาและสถานการณ์ในระดับนานาชาติด้านการวิจัยภาษาและวรรณคดีเกาหลี จัดโดยThe Society of Ewha Korean Language & Literature และ Lucete Humanities Project , 211-224. มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา, สาธารณรัฐเกาหลี, 2-3 กุมภาพันธ์ .. 2560., กรุงโซล: The Society of Ewha Korean Language & Literature.
 • KRAWMOH WANIDA. (2559). “A perspective of Analogy viewed from the Aquisition of Korean Collocations in beginning and intermediate Thai Learners of Korean” การประชุมทางวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 33 เรื่องการวิจัยเปรียบต่างด้านคำศัพท์และการสอนคำศัพท์ จัดโดย The Korean Society of Bilingualism, 153-173. Seoul National University of Education, สาธารณรัฐเกาหลี, 2 เมษายน .. 2559., กรุงโซล: สำนักพิมพ์ฮาอู.

หนังสือ

 • วนิดา คราวเหมาะ. (2561). เก่งศัพท์เกาหลี 3,000 คำ ใน 30 วัน. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์กัมบัตเตะ.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

งานแปล

 • อีมีเย. (2564). ร้านมหัศจรรย์สำหรับคนไม่หยุดฝัน [달러구트 꿈 백화점]. แปลโดย วนิดา คราวเหมาะ. กรุงเทพฯ: Bibli, สนพ.
 • อีกดนิม. (2564). มีใครบางคนหวังให้เธอมีชีวิตที่ดี. แปลโดย วนิดา คราวเหมาะ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ Piccolo.
 • อีแช. (2563). กว่าจะมาถึงวันนี้ ต้องขอบคุณหัวใจหัวใจของเธอนะ. แปลโดย วนิดา คราวเหมาะ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สปริงบุ๊คส์.
 • Yangchigi-jari. (2563). ยอดเชฟเทพนักปรุง เล่ม 7-11. แปลโดย มีมีวณิ. กรุงเทพฯ : เอ็นเธอร์บุ๊คส์, สนพ.
 • โอซ็อนฮวา. (2560). เชื่อสิ เธอต้องทำได้ : Healing Mentor. แปลโดย วนิดา คราวเหมาะ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สปริงบุ๊คส์.
 • ลีชินยอง. (2557). ลุ้นรักสลับร่าง เล่ม 1, 2. แปลโดย มีมีวณิ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ แจ่มใส.
 • GNS Entertainment.  (2554). Robot King หุ่นยนต์พิทักษ์โลกเล่ม 2 : Science Guardian Robot King Vol.2. แปลโดย : วนิดา คราวเหมาะ.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
 • ช็องย็องฮุน. (2554). BOOM ครูวิทย์ขั้นเทพกับห้องเรียนอัจฉริยะ เล่ม 1 : The Passionate Teacher Boom’s Science Class Vol.1. แปลโดย : วนิดา คราวเหมาะ.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
 • อีแฮยอง, ฮันซังมี, และฮวังอินคโย. แบบเรียนการพูดภาษาเกาหลีเบื้องต้น : 초급 한국어 말하기. แปลโดย เกวลิน ศรีม่วง และ วนิดา คราวเหมาะ. ชลบุรี : The National Academy of Korean Language, The  International Korean Language Foundation, 2549.

งานตรวจทานต้นฉบับ

 • อีโดอู. (2563). เมื่อท้องฟ้าแจ่มใส ฉันจะออกไปพบเธอ I’ll Find You on a Beautiful Day. ผู้แปล นิภารัตน์ รุ่งรังษี. สำนักพิมพ์ Bibli.

ผลงานสร้างสรรค์

Internet Lecture

 • Krawmoh, Wanida, (2018). 짬뽕 태국어, ECK EDUCATION.

รายการออกอากาศ

 • Krawmoh, Wanida. (2015). “태국어로 배우는 한국어능력시험 (TOPIK)”. EBS (Korean Education Broadcasting System).

หนังสือเสียง (audio book)

 • National Institute for International Education (NIIED). (2016). “คอนเทนท์การเรียนรู้สำหรับสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK)”. Ministry of Education, Republic of Korea.