นางสาววรรณา วงษ์ธง (หัวหน้างาน)

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

เบอร์ภายใน 205599

หน้าที่รับผิดชอบ

  • การดำเนินงานศูนย์บริการวิชาการคณะอักษรศาสตร์
  • โครงการต่าง ๆ ของคณะอักษรศาสตร์ และภาควิชา
  • เสนอผลงานทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ ของบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษา
  • กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะอักษรศาสตร์
  • กองทุนสวัสดิการบุคลากรคณะอักษรศาสตร์
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย