อาจารย์วีณา วุฒิจำนงค์

Instructor

WEENA WUTTHICHAMNONG

wee_ick193@hotmail.com

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

  • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2559)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาไทย
  • การแต่งคำประพันธ์ร้อยกรองไทย

วิทยานิพนธ์

วีณา วุฒิจำนงค์. (2558). การกล่าวซ้ำคู่สนทนาในการสนทนาภาษาไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ

ระดับชาติ

  • วีณา วุฒิจำนงค์. (2562). กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในรายการจำอวดหน้าจอ. ใน กุสุมา รักษมณี (บรรณาธิการ), ภาษาสรร วรรณกรรมสาร: เนื่องในวาระ 50 ปี ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, หน้า 103-118. กรุงเทพมหานคร: หจก.สามลดา.
  • วีณา วุฒิจำนงค์. (2561). การนิยามความหมายของคำเรียกสีในหนังสืออักขราภิธานศรับท์. ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 12 “ถิ่นโลกนิยมในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หน้า 654-666. 8 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
  • วีณา วุฒิจำนงค์. (2559). หน้าที่ทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ของคำว่าโอเคในบทสนทนาภาษาไทย. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 9, 2 (พฤษภาคมกันยายน): 115-127.

ระดับนานาชาติ

  • Wutthichamnong, Weena. (2019). Interactional Functions of Other-repetition in Three Types of Thai Conversation. Paper presented at the 16th International Pragmatics Conference, Kowloon, Hong Kong.

อื่นๆ

  • วีณา วุฒิจำนงค์. (2557). “ล้มแล้วลุกใน หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กาญจนกานท์: รวมบทกวีวรรคทองร่วมสมัย เล่ม 2, 129. อำพล สุวรรณธาดา และคณะ, บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
  • วีณา วุฒิจำนงค์. (2557). “วงจรรักใน หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กาญจนกานท์: รวมบทกวีวรรคทองร่วมสมัย เล่ม 2, 130. อำพล สุวรรณธาดา และคณะ, บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.