อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์

Instructor

WIMONRAT WASINNITIWONG, Ph.D.

w7wimonrat@hotmail.com

วุฒิการศึกษา

  • Doctor of Philosophy (Modern & Contemporary Literature) Shanghai University, China (2010)
  • ประชาธิปไตยประชาชนจีน (上海大学 中国现当代文学专业)
  • 中国北京语言大学 汉语言文字学现代汉语词汇学研究硕士学位。
  • ปริญญาตรี (ภาษาจีนธุรกิจเกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (2537)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • 中文 (ภาษาจีน)

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

  • วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์. (2559). “สถานภาพการศึกษาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และวรรณคดีจีนร่วมสมัยในประเทศไทย.” นครปฐม, ทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปีงบประมาณ 2555.

บทความวิจัย

  • วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์. (2560). “สถานภาพการศึกษาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และวรรณคดีจีนร่วมสมัยในประเทศไทย.” วารสาร อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 39,1 (..-มิ.. 2560):41-63.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

หนังสือ

  • วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์. (2560). “หนังสือ Chinese 4 daily เก่งจีนรอบด้าน.” พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: คาร์เปเดียมเมอร์, บจก. จางอู่ซุน. (2560). “หนังสือการ์ตูนความรู้ประวัติศาสตร์โลกมหาสนุก: การกดขี่ประชาชนและการต่อต้าน (ฉบับการ์ตูน).” พิมพ์ ครั้งที่ 1. แปลจาก Funny History World Vol.15. แปลโดย วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์. กรุงเทพฯ: บงกช พับลิชชิ่ง.
  • ฉวนเหลา. ใกล้ไกลหัวใจเดียวกัน : 聚散两依依. แปลโดย วิมลรัตน์      วศินนิติวงศ์. กรุงเทพมหานคร : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2549.