อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน

Instructor

WIRAT SIRIWATANANAWIN

wiratosensei@yahoo.com

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545)
 • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • ภาษาไทย

วิทยานิพนธ์

 • วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน. “การศึกษาการตั้งชื่อของคนไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544.

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • สมชาย สำเนียงงาม และคณะ. (2560). “การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์: การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศการเรียนรู้ วิถีชีวิตเกษตรไทย เพื่อชุมชนยั่งยืน กรณีศึกษาอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี”. นครปฐม, ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สมทบร่วมกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558. (ผู้ร่วมวิจัย)
 • สมชาย สำเนียงงาม และคณะ. (2558). “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและเสริมสร้าง ทักษะด้านการจัดการแบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”. นครปฐม, ทุนอุดหนุนการ วิจัยจากกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557. (ผู้ร่วมวิจัย)

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

หนังสือ ตำรา

 • วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน. (2548). “การฟัง.” ใน ภาษากับการสื่อสาร, 79-89. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • ________. (2547). “การอ่านสารคดี.” ใน การใช้ภาษาไทย, 169-187. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน และสุรีรัตน์ ทองคงอ่วม. (2545). “สาระที่ 2 การเขียน.” ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4 (.4-.6) เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ประสานมิตร.
 • ________. (2545). “สาระที่ 2 การเขียน.” ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช่วงชั้นที่ 3 ( .1-.3 ) เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ประสานมิตร.

บทความทางวิชาการ

ระดับชาติ

 • วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน. (2556). “อุปลักษณ์ความดีและความชั่ว ในธรรมาธรรมะสงคราม.” ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการสมาคมไทยศึกษาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เนื่องในวาระครบ 30 ปี ภาควิชาการล่ามและการแปลภาษาไทย มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ, 11 .. 2556, สาธารณรัฐเกาหลี.
 • _______. (2549). “การสัมผัสภาษาระหว่างภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น : กรณีศึกษาอิทธิพลของภาษาญี่ปุ่นที่มีต่อภาษาไทยของนักศึกษาญี่ปุ่นและนักศึกษาไทย.” ใน ภาษาและวรรณกรรมสาร : ภาษาและวรรณกรรมกับสังคม, 87-114. กรุงเทพฯ : บริษัท พี. เพรส.
 • _______. (2549). “เรื่องไทย ในญี่ปุ่น.” ใน วารวัลย์  : รวมบทความวิชาการเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ช้างขวัญยืน, 283-299. ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • _______. (2546). “การประชาสัมพันธ์คำในภาษาไทย.” ใน รวมบทความทางวิชาการ : ภาษาและวรรณคดีไทย. เอกสารประกอบการสัมมนา 20 ปีบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อื่นๆ

 • เปาลู คูเอลญู. (2549). The Zahir : ตามรอยรัก. แปลโดย ประโลม บุญรัศมี. วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์.
 • _______. (2548). Eleven Minutes : 11 นาที. แปลโดย ประโลม  บุญรัศมี. วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์.
 • _______. (2547). O Alquimista : ขุมทรัพย์สุดปลายฝัน . แปลโดย ประโลม บุญรัศมี. วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน, ผู้เรียบเรียง. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์.
 • แอซ่า ดือ เคยรอช. (2547). O Mandarim  : มรดกขุนนาง. แปลโดย ประโลม  บุญรัศมี. วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน,   ผู้เรียบเรียง. กรุงเทพฯ : สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย.
 • มาเรีย ดา กงเซยเซา ฟือรัยรา ฟลอรึช. (2547). Os Portugueses E O Siao No Seculo XVI : ชาวโปรตุเกสในสยามสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16. แปลโดย มธุรส ศุภผล . วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน, ผู้เรียบเรียง. กรุงเทพฯ : สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย.
 • ฟานนี อะบราโมวิช. (2547). Que Raio De Professora Sou Eu? : ฉันเป็นครูพรรค์ไหนกันเนี่ย. แปลโดย ประโลม บุญรัศมี. วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน, ผู้เรียบเรียง. กรุงเทพฯ : อิมเมจ.
 • อินอา. (2546). Ditto : แค่เวลา. แปลโดย ซินคึนเฮ. วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน, ผู้เรียบเรียง. กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์.