อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน

Instructor

WIRAT SIRIWATANANAWIN

wiratosensei@yahoo.com

วุฒิการศึกษา

 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545)
 • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • ไวยากรณ์ไทย ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ การทำพจนานุกรม
 • อรรถศาสตร์ปริชาน การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม บรรณาธิการหนังสือแปล

ประสบการณ์

 • April 2005 – March 2006.
  Visiting Lecturer, Department of Thai,
  Osaka University of Foreign Studies, Japan
 • March 2010 – February 2011.
  Visiting Researcher, Department of Linguistics,
  University of California at Berkeley, USA
 • September 2016 – August 2017.
  Visiting Lecturer, Department of Thai,
  Hankuk University of Foreign Studies, Republic of Korea
 • January 2012 – July 2015
  Vice Dean for International and Special Affairs
  Faculty of Arts, Silpakorn University
 • July 2019 – July 2023
  Vice Dean for Administration and Development
  Faculty of Arts, Silpakorn University

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน. (2565). นันโทปนันทสูตรคำหลวง : สืบประสาน บันดาลศิลป์. นครปฐม. กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. (หัวหน้าชุดโครงการวิจัย)
 • ปวริส มินา และคณะ. (2564). ศิลปะการแสดงร่วมสมัย “สะใภ้แหม่ม”. นครปฐม. กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. (ผู้วิจัยร่วม)
 • สมชาย สำเนียงงาม และคณะ. (2560). การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์: การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศการเรียนรู้ วิถีชีวิตเกษตรไทย เพื่อชุมชนยั่งยืน กรณีศึกษาอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. นครปฐม, ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สมทบร่วมกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558. (ผู้ร่วมวิจัย)
 • สมชาย สำเนียงงาม และคณะ. (2558). โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและเสริมสร้าง ทักษะด้านการจัดการแบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. นครปฐม, ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557. (ผู้ร่วมวิจัย)

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

หนังสือ ตำรา

 • PARK Kyung-Eun, SHIN Keun-Hye, เกวลิน ศรีม่วง, นริศรา ไตรบุตร, สมชาย สำเนียงงาม, วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน. (2565). ตำราภาษาไทยฉบับมาตรฐาน B2. Seoul : Hankuk University of Foreign Studies.
 • PARK Kyung-Eun, SHIN Keun-Hye, เกวลิน ศรีม่วง, นริศรา ไตรบุตร, สมชาย สำเนียงงาม, วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน. (2564). ตำราภาษาไทยฉบับมาตรฐาน B1. Seoul : Hankuk University of Foreign Studies.
 • วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน. (2564). “ภาษาไทยกับการใช้เหตุผล.” ใน ภาษาไทยเพื่ออักษรศาสตร์. (31-66). นครปฐม : โครงการตำราและหนังสือ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • วัลยา ช้างขวัญยืน และวิรัช ศิริวัฒนะนาวิน. (2557). “วัฒนธรรมในการใช้ภาษาไทย.” ใน การใช้ภาษาไทย. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน. (2548). “การฟัง.” ใน ภาษากับการสื่อสาร, 79-89. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน. (2547). “การอ่านสารคดี.” ใน การใช้ภาษาไทย, 169-187. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน และสุรีรัตน์ ทองคงอ่วม. (2545). “สาระที่ 2 การเขียน.” ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ประสานมิตร.
 • วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน และสุรีรัตน์ ทองคงอ่วม. (2545). “สาระที่ 2 การเขียน.” ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 ( ม.1-ม.3 ) เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ประสานมิตร.

บทความทางวิชาการ

 • วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน. (2562). “อรรถศาสตร์ปริชานกับการศึกษามิติทางความหมายของคำกริยาซ้อน กัดกิน” ใน ภาษาสรร วรรณกรรมสาร (หนังสือรวมบทความเนื่องในวาระ 50 ปีภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร). กุสุมา รักษมณี, บรรณาธิการ. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • Wirat Siriwatananawin. (2018). “When a Buddhist Monk is Gay in Virtual World : ‘Phra Noppadol Siriwangso’ Fake Facebook Fanpage” in proceedings of International Conference Commemorating the 60th Anniversary of Korea-Thai Diplomatic Relations. Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Republic of Korea. October 5th-6th, 2018.
 • Wirat Siriwatananawin. (2016). “Reduplication as a Means of Slang Formation in Thai” in proceedings of Conference on South Asian and Southeast Asian Studies. Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Republic of Korea. December 9th, 2016.
 • Wirat Siriwatananawin. (2014). “Metaphors of GOOD and BAD in Thammathamma Songkram”. Journal of Korean Association of Thai Studies. 21, 1 (2014): 113-132.
 • วาสิฏฐี สุวรรณพาณิชย์ และวิรัช ศิริวัฒนะนาวิน. (2557). “คำเรียกแทนชื่อนักร้องเกาหลี” ใน proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม. 7 พฤษภาคม 2557.
 • Wirat Siriwatananawin. (2013). “Spoonerism : A Creative Way of Communication in Thai” in proceedings of The Third Asian Conference on Asian Studies [acas 2013]. Osaka, Japan, May 24th-26th, 2013.
 • วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน. (2549). “การสัมผัสภาษาระหว่างภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น : กรณีศึกษาอิทธิพลของภาษาญี่ปุ่นที่มีต่อภาษาไทยของนักศึกษาญี่ปุ่นและนักศึกษาไทย.” ใน ภาษาและวรรณกรรมสาร : ภาษาและวรรณกรรมกับสังคม, 87-114. กรุงเทพฯ : บริษัท พี. เพรส.
 • วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน. (2549). “เรื่องไทย ๆ ในญี่ปุ่น.” ใน วารวัลย์ : รวมบทความวิชาการเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ช้างขวัญยืน, 283-299. ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน. (2546). “การประชาสัมพันธ์คำในภาษาไทย.” ใน รวมบทความทางวิชาการ : ภาษาและวรรณคดีไทย. (เอกสารประกอบการสัมมนา 20 ปีบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร). นครปฐม.

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ (oral presentation)

 • Wirat Siriwatananawin. (2019). “How to Call over a Waiter/Waitress in Japanese, Korean, and Thai : Cognitive Linguistic and Cross-cultural Studies” (paper presentation in English) International Conference on Research Approaches in Social Science, Management, Humanities, Economy and Business RAME-JUNE-2019. June 29th-30th, 2019. Amsterdam, The Netherlands.
 • Kroekpol Subhasereebhap and Wirat Siriwatananawin. (2019). “First Names of Students of Royal Thai Police Academy: A Sociolinguistic Analysis” (paper presentation in English) International Conference Business, Economics, Social Sciences and Humanities (BESSH 2019). October 26th-27th, 2019. Tokyo, Japan.
 • Wirat Siriwatanananawin. (2017) “Kraab Metaphor as a Means of Violence in Thailand” (paper presentation in English) International Social Sciences and Humanities Berlin Conference. Humboldt University of Berlin, Germany. May 18th-21st, 2017
 • Wirat Siriwatananawin. (2014). The Relationship among Metaphors of Life, Death, and Ghost in Thai Ghost Films” (paper presentation in English) The International Journal of Arts and Sciences Conference, The American University of Rome, Italy. October 28th-31st, 2014.
 • Wirat Siriwatananawin. (2009). “Complexity of Metaphors in Thai Literature : A Cognitive Linguistic Study”. (paper presentation in English) Commission on Higher Education Congress II : University Staff Development Consortium (CHE-USDC Congress II). August 27th -29th, 2009, Pattaya, Thailand.
 • Wirat Siriwatananawin. (2009). “Sexual Diversity in Thailand : Discourse, Cognition, and Acceptance”. (paper presentation in Thai) Seminar on Thai Language and Society. Research Institute for World Languages, Osaka University, Japan. March 11th, 2009.

อื่นๆ

 • Coelho, Paolo. (2559). Adultery : ชู้. แปลโดย ประโลม บุญรัศมี. วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์.
 • KOH Jong-Seok. (2558). Infected Language : ภาษาติดเชื้อ. แปลโดย PARK Kyung-Eun. วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น.
 • LEE Ji-Eun, ผู้แปล. วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน, บรรณาธิการ. (2552). 12 Zodiac Animals Play Peekaboo : สัตว์ 12 ราศีเล่นจ๊ะเอ๋. Seoul : Borim Publishing Company.
 • LEE Ji-Eun, ผู้แปล. วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน, บรรณาธิการ. (2553). Collection of Korean Fairy Tales: I Don’t Eat Kimchi: นิทานชุด ผมไม่กินกิมจิ. Seoul : Yeowon Media Hankuk Kadeuneo.
 • LEE Ji-Eun, ผู้แปล. วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน, บรรณาธิการ. (2553). Collection of Korean Fairy Tales: Kong-Ji & Pat-Ji: นิทานชุด คงจี พัดจี. Seoul : Yeowon Media Hankuk Kadeuneo.
 • LEE Ji-Eun, ผู้แปล. วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน, บรรณาธิการ. (2553). Collection of Korean Fairy Tales: The Green Frog: นิทานชุด กบเขียว. Seoul : Yeowon Media Hankuk Kadeuneo.
 • LEE Ji-Eun, ผู้แปล. วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน, บรรณาธิการ. (2553). Collection of Korean Fairy Yeowon Media Hankuk Kadeuneo.
 • Coelho, Paolo. (2549). The Zahir : ตามรอยรัก. แปลโดย ประโลม บุญรัศมี. วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์.
 • Coelho, Paolo. (2548). Eleven Minutes : 11 นาที. แปลโดย ประโลม บุญรัศมี. วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์.
 • Coelho, Paolo. (2547). O Alquimista : ขุมทรัพย์สุดปลายฝัน . แปลโดย ประโลม บุญรัศมี. วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน, ผู้เรียบเรียง. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์.
 • Eça de Queirós, José Maria de. (2547). O Mandarim : มรดกขุนนาง. แปลโดย ประโลม บุญรัศมี. วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน, ผู้เรียบเรียง. กรุงเทพฯ : สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย.
 • Flores, Maria da Conceição. (2547). Os Portugueses E O Siao No Seculo XVI : ชาวโปรตุเกสในสยามสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16. แปลโดย มธุรส ศุภผล . วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน, ผู้เรียบเรียง. กรุงเทพฯ : สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย.
 • Abramovitch, Fanny. (2547). Que Raio De Professora Sou Eu? : ฉันเป็นครูพรรค์ไหนกันเนี่ย. แปลโดย ประโลม บุญรัศมี. วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน, ผู้เรียบเรียง. กรุงเทพฯ : อิมเมจ.
 • In Ah. (2546). Ditto : แค่เวลา. แปลโดย SHIN Keun-Hye. วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน, ผู้เรียบเรียง. กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์.