ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์

Assistant Professor

WORAPORN POOPONGPAN, Ph.D.

p_woraporn@yahoo.com

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

 • อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550)
 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543)
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (2533)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • ประวัติศาสตร์อยุธยา

วิทยานิพนธ์

 • วรพร ภู่พงศ์พันธุ์. “กฎมณเทียรบาลในฐานะหลักฐานประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาถึง .. 2348.” วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
 • ____________. “ความเป็นสังคมนานาชาติของพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 ถึงค.. 1767.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542.

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ และคณะ. (2554). “โครงการเครือข่ายความร่วมมือหลักสูตรอาเซียนด้านการท่องเที่ยว: การจัดทำ แผนการฝึกอบรม (course Syllabus) และสื่อประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร House Keeping: Floor Supervisor.” ทุนสนับสนุนการวิจัยจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี .. 2554.
 • วรพร ภู่พงศ์พันธุ์. (2554). “โครงการประกอบสร้างความรู้เรื่องอยุธยาตอนปลาย.” ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี .. 2554.
 • สัญชัย สุวังบุตร และคณะ. “โครงการขุมทรัพย์ของแผ่นดิน (ค้นคว้า วิจัย และเรียบเรียงหนังสือเก่า จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1. Twentieth century impression of Siam 2. กระบวนพยุหยาตราทางสถลมารคสมัยสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช 3. ฉลากน้ำหอม 4. แบบเรียนศัพท์กรมศึกษาธิการ 5. พระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยาม) .” ทุน สนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ประจำปี .. 2553.
 • มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ และคณะ. (2553). “การศึกษา ค้นคว้า และจัดทำข้อมูลของอดีตนายกรัฐมนตรี จำนวน 10 ท่าน“.
 • ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำปี .. 2553.
 • ชาญณรงค์ บุญหนุน และคณะ. (2553). “100 เอกสารสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย.” ทุนอุดหนุนการวิจัยสำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.). ประจำปี .. 2553.
 • วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ และคณะ. (2552). “เอกสารสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย.” ทุนอุดหนุนการวิจัยสำนักงานกองทุน สนับสนุน การวิจัย (สกว.). ประจำปี .. 2552.
 • วรพร ภู่พงศ์พันธุ์. (2548). “ภาพลักษณ์สถาบันกษัตริย์ในกฎมณเทียรบาล.” ใน กฎมณเทียรบาลฉบับเฉลิมพระเกียรติ ผลงานวิจัย, 165-257. วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส สกว. “กฎหมาย ตราสามดวง : ประมวลกฎหมายไทยในฐานะมรดกโลก“.

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 • ธีรวัต ป้อมเพชร และ วรพร ภู่พงศ์พันธุ์. (2559). “พระนครศรีอยุธยาในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าใน อโยธยา ศรีรามเทพนครบวรทวารวดี มรดกความทรงจำแห่งสยามประเทศ เล่ม 1. วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ. 151-194. กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยอิสระประวัติศาสตร์ไทย.
 • วรพร ภู่พงศ์พันธุ์. (2559). “ผู้หญิง ความอุดมสมบูรณ์ และพระราชพิธี 12 เดือน ในคำให้การขุนหลวงหาวัดใน ย้อนรอย คำให้การคนกรุงเก่า : ฟื้น สร้าง ลิขิตอดีตอยุธยา/โดย คณะอนุกรรมการพิจารณาและเรียบเรียงประวัติศาสตร์ไทย สมัยอยุธยา ใน คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย กรมศิลปากร. หน้า 43-50. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.
 • ________. (2559). “พระนครศรีอยุธยาในฐานะศูนย์กลางแห่งพิธีกรรมใน อโยธยา ศรีรามเทพนครบวรทวารวดี มรดกความ ทรงจำแห่งสยามประเทศ เล่ม 1. วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ. หน้า 113-150. กรุงเทพฯ: โครงการวิจัยอิสระ ประวัติศาสตร์ไทย.
 • ธีระ นุชเปี่ยม วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ และวีรวัลย์ งามสันติกุล. (2558). “สถานะความรู้ประวัติศาสตร์อยุธยาตอนปลายใน ใน ยุคอวสาน กรุงศรีฯ ไม่เคยเสื่อม. สุเนตร ชุตินธรานนท์. บรรณาธิการ. หน้า 3-101. กรุงเทพฯ: มติชน.
 • วรพร ภู่พงศ์พันธุ์. (2557). “เวียดนามกับปฏิกิริยาต่อต้านการปกครองของฝรั่งเศส ..1884-1954” ใน จักรวรรดินิยม ตะวันตก ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเข้ามาและผลกระทบ. อรพินท์ คำสอนและคณะ, บรรณาธิการ. 229-276. กรุงเทพฯ: โครงการวิจัยปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”(สกว.).
 • ________. (2557). “รัฐในภาคสมุทรและกลุ่มเกาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเอกสารจีนโบราณ: สมัยโบราณถึงสิ้นสุดราชวงศ์ซ่งใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสายตาของจีนและตะวันตก. อรพินท์ คำสอนและคณะ, บรรณาธิการ. 61- 97. กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (สกว.).
 • ________. (2548). “การบริหารราชการกรมวัง ศึกษาจากพระไอยการตำแหน่งนาพลเรือนในกฎหมายตราสามดวง.” วารสารสมาคมประวัติศาสตร์ฯ 27: 37-77.

Proceedings

 • วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ และอภิเศก ปั้นสุวรรณ. (2559). “การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ทางด้านภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ในจังหวัดกาญจนบุรี.” ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 Tourism for All, All for Tourism, สำนักงานใหญ่ บริษัทการบินไทย (มหาชน), 26 .. 2559.
 • ________. (2557). “เวียดนามในรัชสมัยจักรพรรดิมินหม่าง (..1820-1841).” ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 4, โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ, 24 พฤศจิกายน 2557: 1-34.
 • ________. (2556). “เวียดนามกับการรับและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน.” ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการปริทรรศน์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 1, โรงแรมเอส ดี อเวนิว, 27- 28 มิถุนายน 2556 :57-79.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ

 • วรพร ภู่พงศ์พันธุ์. (2554). “เอกสารเรือสินค้าญี่ปุ่นเกี่ยวกับอยุธยาในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17.” โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “100 เอกสารสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ครั้งที่ 4, 18 มีนาคม 2554.
 • ________. (2550). “กฎมณเทียรบาลในฐานะหลักฐานประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาถึง .. 2348: ศึกษากรณีสิทธิธรรม และหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ในฐานะผู้ปกครอง.” เอกสารประกอบการสัมมนาการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ระดับ ดุษฎี บัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 10 สิงหาคม 2550. (อัดสำเนา)
 • ________. (2548). “กฎหมายตราสามดวง : ภาพสะท้อนสังคมไทย.” ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่อง ความก้าวหน้าและกระแสการศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา, 12-13 มีนาคม 2548.