Bootstrap

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์


ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

...

แผนผังรายวิชา

หลักสูตรสารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์
ได้แบ่งกลุ่มวิชาในหลักสูตร ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์ (LIB)
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์ (IT)
กลุ่มวิชาการออกแบบและสร้างสรรค์ (Creative)
...

แผนผังรายวิชา

หลักสูตรสารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์ ได้แบ่งกลุ่มวิชาในหลักสูตร ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์ (LIB)
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์ (IT)
กลุ่มวิชาการออกแบบและสร้างสรรค์ (Creative)
...

แผนผังรายวิชา

หลักสูตรสารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์ ได้แบ่งกลุ่มวิชาในหลักสูตร ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์ (LIB)
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์ (IT)
กลุ่มวิชาการออกแบบและสร้างสรรค์ (Creative)

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
436 201 แหล่งสารสนเทศ

- การเลือกใช้และประเมินแหล่งสารสนเทศ
- การสืบค้นเพื่อการค้นคว้า

436 202 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

- การเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

436 203 การออกแบบกราฟิกในงานสารสนเทศ

หลักการออกแบบกราฟิก และสร้างงานกราฟิกในงานสารสนเทศ

ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
436 302 การทำรายการสารสนเทศ

- หลักการของการทำรายการวัสดุสารสนเทศ
- หลักเกณฑ์ของการลงรายการแบบมาตรฐาน AACR2, MARC21

436 301 เทคโนโลยีเว็บเพื่อการนำเสนอสารสนเทศ

แนวคิด ทฤษฎีของการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

436 303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

แนวคิด หลักการ วิธีการ และขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
436 304 บริการสารสนเทศและการตลาด

- การจัดบริการสารสนเทศและการตลาดในสถาบันบริการสารสนเทศ
- ทฤษฎีการตลาดเบื้องต้น

436 305 การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

- การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
- การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศระบบทศนิยมของดิวอีและระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

436 306 การจัดการเอกสารดิจิทัล

มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการและสงวนรักษาสารสนเทศดิจิทัล

ปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
436 402 สัมมนาการฝึกปฏิบัติงาน

สัมมนาประเด็นที่ได้ฝึกปฏิบัติงานในสถาบันบริการสารสนเทศหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

436 401 การจัดการฐานข้อมูล

การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลโดยเน้นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

436 403 การค้นคืนสารสนเทศดิจิทัล

- เทคนิคการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศดิจิทัล
- การลงรายการข้อมูลเมทาดาทา

ปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
436 404 การจัดการความรู้

ทฤษฎีการจัดการความรู้ รูปแบบและวิธีการการจัดการความรู้

436 405 ห้องสมุดดิจิทัลและคลังสารสนเทศสถาบัน

การออกแบบ จัดระบบห้องสมุดดิจิทัลและคลังสารสนเทศสถาบัน

436 406 การวิจัยพื้นฐานในงานสารสนเทศ

เข้าใจประเภทของการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ วิธีการดำเนินการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย จริยธรรมการวิจัย

รายวิชาเลือก
(คลิกที่ชื่อวิชา
เพื่อดูทักษะที่จะได้รับในแต่ละรายวิชา)

กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์

- จิตวิทยาการอ่าน
- พัฒนาการการอ่านของแต่ละช่วงวัย
- รูปแบบและวิธีการส่งเสริมการอ่าน

เทคโนโลยีเครือข่ายทางสังคมและการสื่อสารทางวิชาการ

- การจัดการงานจดหมายเหตุ
- การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดเก็บและค้นคืนในงานจดหมายเหตุ

การสนทนา การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ในงานสารสนเทศและห้องสมุด

ฝึกปฎิบัติใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

การจัดการ การอนุรักษ์และบำรุงรักษาสารสนเทศทางวัฒนธรรม
กลุ่มวิชาการออกแบบและสร้างสรรค์

- เทคนิคการเล่าเรื่องและการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสื่อสารเรื่องราว

- เข้าใจหลักการออกแบบผลิตสื่อดิจิทัลและสิ่งพิมพ์
- ฝึกปฎิบัติออกแบบสิ่งพิมพ์

- พื้นฐานการถ่ายภาพ ฝึกปฎิบัติถ่ายภาพ
- ฝึกปฎิบัติผลิตสื่อวีดิทัศน์

การพูดเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ

การจัดการสารสนเทศและกลยุทธ์ในเชิงธุรกิจ

- เทคนิคการบริหารจัดการโครงการ
- ฝึกปฎิบัติใช้เครื่องมือสำหรับบริหารโครงการ

การใช้ศิลปะในการจัดและตกแต่งสถาบันบริการสารสนเทศ

ศึกษา วิจัยหรือพัฒนาโครงงานในหัวข้ออิสระที่เกี่ยวข้องกับทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

- ฝึกปฎิบัติออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดีย เพื่อนำเสนอสารสนเทศ
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝึกปฎิบัติใช้งานโปรแกรม Microsoft
- Word การจัดทำรายงาน
- Excel การใช้สูตรคำนวณ
- Powerpoint การนำเสนอและสร้างเกมอย่างง่าย

ฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สต่าง ๆ

ฝึกปฎิบัติใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่องานธุรกิจและการทำงานร่วมกัน

- การจัดเตรียม ปรับแต่งข้อมูลเพื่อการนำเสนอด้วยภาพ
- ฝึกปฎิบัติใช้โปรแกรม Google Looker Studio เพื่อการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ

การเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคต่าง ๆ

- การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสคริปต์ที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์(ภาษา PHP)
- ภาษา SQL
- การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ OOP เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูล

ถามมา...ตอบไป

...

Q: ผมไม่ใช่สายกิจกรรม ไม่ชอบทำกิจกรรมเลย
ไม่เข้ารับน้องได้ไหมครับ


A: การรับน้องนั้น มีขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเรียนในคณะ หรือสาขาวิชาเอก-โทนี้ด้วยกัน แต่ไม่มีการบังคับให้เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับ
ดังนั้นไม่ต้องเข้าก็ได้ เพราะไม่มีผลอะไรกับการใช้ชีวิตในสาขาวิชานี้แน่นอน

...

Q: ผมไม่ใช่สายกิจกรรม ไม่ชอบทำกิจกรรมเลย
ไม่เข้ารับน้องได้ไหมครับ


A: การรับน้องนั้น มีขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเรียนในคณะ หรือสาขาวิชาเอก-โทนี้ด้วยกัน แต่ไม่มีการบังคับให้เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับ
ดังนั้นไม่ต้องเข้าก็ได้ เพราะไม่มีผลอะไรกับการใช้ชีวิตในสาขาวิชานี้แน่นอน

...

Q: ผมไม่ใช่สายกิจกรรม ไม่ชอบทำกิจกรรมเลย
ไม่เข้ารับน้องทั้งของคณะ ทั้งรับน้องของเอก-โทได้ไหมครับ


A: การรับน้องนั้น มีขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเรียนในคณะ หรือสาขาวิชาเอก-โทนี้ด้วยกัน แต่ไม่มีการบังคับให้เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับ
ดังนั้นไม่ต้องเข้าก็ได้ เพราะไม่มีผลอะไรกับการใช้ชีวิตในสาขาวิชานี้แน่นอน

...

Q: แล้วกิจกรรมรับน้องของคณะ และรับน้องของเอก-โทของที่นี่มีโซตัสไหมคะ


A: ที่นี่ไม่มีโซตัสทั้งรับน้องของคณะ และรับน้องของเอก-โท ดังนั้นไม่ต้องกังวลนะคะ

...

Q: แล้วกิจกรรมรับน้องของคณะ และรับน้องของเอก-โทของที่นี่มีโซตัสไหมคะ


A: ที่นี่ไม่มีโซตัสทั้งรับน้องของคณะ และรับน้องของเอก-โท ดังนั้นไม่ต้องกังวลนะคะ

...

Q: แล้วกิจกรรมรับน้องของคณะ และรับน้องของเอก-โทของที่นี่มีโซตัสไหมคะ


A: ที่นี่ไม่มีโซตัสทั้งรับน้องของคณะ และรับน้องของเอก-โท ดังนั้นไม่ต้องกังวลนะคะ

...

Q: เคยได้ยินว่าเอกนี้มี "กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์เด็ดของภาควิชา แต่ถ้าไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะมีปัญหาอะไรไหมครับ


A: จริง ๆ ทางภาควิชาไม่ได้บังคับ แต่ "ขอความร่วมมือ" ดังนั้นเข้าร่วมเพื่อกิจกรรมเอาไว้ใส่ในแฟ้มรวบรวมผลงาน เพื่อสั่งสมประสบการณ์ก็ดีครับ

...

Q: เคยได้ยินว่าเอกนี้มี "กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่" ซึ่งเป็นชื่อเสียงของภาควิชา แต่ถ้าไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะมีปัญหาอะไรไหมครับ


A: จริง ๆ ทางภาควิชาไม่ได้บังคับ แต่ "ขอความร่วมมือ" ดังนั้นเข้าร่วมเพื่อกิจกรรมเอาไว้ใส่ในแฟ้มรวบรวมผลงาน เพื่อสั่งสมประสบการณ์ก็ดีครับ

...

Q: เคยได้ยินว่าเอกนี้มี "กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่" ซึ่งเป็นชื่อเสียงของภาควิชา แต่ถ้าไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะมีปัญหาอะไรไหมครับ


A: จริง ๆ ทางภาควิชาไม่ได้บังคับ แต่ "ขอความร่วมมือ" ดังนั้นเข้าร่วมเพื่อกิจกรรมเอาไว้ใส่ในแฟ้มรวบรวมผลงาน เพื่อสั่งสมประสบการณ์ก็ดีครับ

...

Q: ไม่ประสงค์ฝึกงานได้ไหมคะ


A: ถ้าเป็นเด็ก"เอก"นี้ จะต้องฝึกงานนะคะ เพราะต้องนำประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานไปเรียนต่อในรายวิชา "สัมมนาการฝึกปฏิบัติงาน" เป็นวิชาบังคับ ซึ่งจะต้องนับเป็นหน่วยกิตก่อนจบการศึกษาด้วย แต่ถ้าเป็นเด็ก "โท" ไม่จำเป็นต้องฝึกงานค่ะ

...

Q: ไม่ประสงค์ฝึกงานได้ไหมคะ


A: ถ้าเป็นเด็ก"เอก"นี้ จะต้องฝึกงานนะคะ เพราะต้องนำประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานไปเรียนต่อในรายวิชา "สัมมนาการฝึกปฏิบัติงาน" เป็นวิชาบังคับ ซึ่งจะต้องนับเป็นหน่วยกิตก่อนจบการศึกษาด้วย แต่ถ้าเป็นเด็ก "โท" ไม่จำเป็นต้องฝึกงานค่ะ

...

Q: ไม่ประสงค์ฝึกงานได้ไหมคะ


A: ถ้าเป็นเด็ก"เอก"นี้ จะต้องฝึกงานนะคะ เพราะต้องนำประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานไปเรียนต่อในรายวิชา "สัมมนาการฝึกปฏิบัติงาน" เป็นวิชาบังคับ ซึ่งจะต้องนับเป็นหน่วยกิตก่อนจบการศึกษาด้วย แต่ถ้าเป็นเด็ก "โท" ไม่จำเป็นต้องฝึกงานค่ะ

อาชีพ

หลังสำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้ดังนี้

อาชีพ

หลังสำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้ดังนี้

อาชีพ

หลังสำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้ดังนี้

บรรณารักษ์

ในสถาบันบริการสารสนเทศหรือห้องสมุด
ทั้งของรัฐบาลและเอกชนนักจัดการสารสนเทศ

และระบบสารสนเทศในหน่วยงานทั้งของรัฐบาลและเอกชนผู้จัดสร้างฐานข้อมูล

และผู้บันทึกข้อมูลของหน่วยงานนักเอกสารจดหมายเหตุ

ของหน่วยงาน

พนักงาน
ให้บริการข้อมูล

สารสนเทศเชิงพาณิชย์

อาชีพอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการและงานบริการสารสนเทศ
เช่น ผู้ดูแลเว็บไซต์ เป็นต้น

ติดต่อภาควิชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจของภาควิชา

ติดต่อภาควิชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจของภาควิชา

ติดต่อภาควิชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจของภาควิชา