วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ได้รับการรับรองคุณภาพและถูกจัดให้เป็น
"วารสารกลุ่มที่ 1" จากศูนย์ TCI

ระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสาร คือ 5 ปี (1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2562)

 

 journal

 

" ขอเชิญชวนอาจารย์ภายในและภายนอกคณะฯ
ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร "