วารสารอักษรศาสตร์

jasu available on thaijo

คณะอักษรศาสตร์ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดทำวารสารอักษรศาสตร์แบบรูปเล่ม เป็นแบบออนไลน์  และขอยกเลิกการตีพิมพ์ฉบับรูปเล่ม ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

URL วารสารอักษรศาสตร์ออนไลน์ : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jasu link