การจัดการ
ความรู้
Slider
  1. การจัดการความรู้ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ AUN-QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์ Gap Analysis เพื่อพัฒนาหลักสูตร
    หมายเหตุ เนื่องด้วยกองประกันคุณภาพการศึกษาขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคคลภายในเท่านั้น จึงต้อง Log in ด้วย Email account @su.ac.th เพื่อเข้าชม