แบบฟอร์มบุคลากร

แบบฟอร์มที่ปรับตามเกณฑ์ AUN-QA

ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา

มคอ. 4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม

มคอ. 5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา

มคอ. 6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม

แบบ มคอ. 2

ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องตามเกณฑ์ AUN-QA พ.ศ. 2558 สำหรับหลักสูตรที่ต้องปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ที่จะเปิด ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

แบบ มคอ. 2

ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องตามเกณฑ์ พ.ศ. 2548

 1. บันทึกเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 2. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 3. แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา
 4. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
 5. แบบประเมินผลการสอนของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 6. แบบประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 7. แบบประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 8. แบบรับรองเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
 9. แบบรับรองผลงานวิจัย
 10. แบบรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ตำรา
 11. แบบรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่หนังสือ
 12. แบบแสดงทิศทางการศึกษา หรือวิจัย ของผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 13. รายการเอกสารที่ส่งเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (check list)
 14. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 15. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการรับใช้สังคม
 16. แบบรับรองผลงานวิชาการรับใช้สังคม
 17. แบบรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคมของผลงานวิชาการรับใช้สังคม (สำหรับคณะวิชา)
 18. รูปแบบเอกสารของผลงานวิชาการรับใช้สังคม
 19. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 1. แบบคำขอรับการกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น ประเภททั่วไป/ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 2. แบบคำขอรับการกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร
 3. แบบคำขอรับการกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
 4. แบบประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ระดับงานและระดับฝ่ายหรือเทียบเท่ามหาวิทยาลัยศิลปากร
 5. แบบประเมินค่างานเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ
 6. แบบประเมินค่างานเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
 7. แบบประเมินค่างานเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
 8. แบบประเมินค่างานเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
 9. แบบประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 10. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 11. แบบสรุปผลประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ / ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ
 12. แบบสรุปผลประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
 13. แบบสรุปผลประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน

การลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

การลาไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตำราทางวิชาการ

การส่งเสริมพนักงานมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและสร้างสรรค์

แบบพิมพ์เชิญอาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน

แบบพิมพ์เชิญอาจารย์พิเศษภายในสถาบัน

การสอน

การสอบ

หลักสูตร

อื่นๆ

การเงินและบัญชี

แบบฟอร์มขออนุมัติจ้างนักศึกษาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการสอน/การสอบ

แบบฟอร์มการเบิกค่าสวัสดิการ

แบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษาและเสนอผลงาน

แบบฟอร์มการเดินทางไปราชการ

แบบฟอร์มการนำนักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่

อื่นๆ

พัสดุ

บริการวิชาการ

แบบฟอร์มโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

แบบฟอร์มโครงการพัฒนานักศึกษา

แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการ

แบบฟอร์มโครงการพัฒนาบุคลากร/การจัดการความรู้/อื่นๆ

แบบฟอร์มอื่นๆ

วิจัยและตำรา

แบบฟอร์มทุนอุดหนุนการวิจัยและสร้างสรรค์

แบบฟอร์มทุน matching fund

แบบฟอร์มรางวัลการเผยแพร่ผลงาน/ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือได้รับการเชิดชูเกียรติ

แบบฟอร์มงานวิจัยอื่นๆ

แบบฟอร์มจัดทำเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน

แบบฟอร์มจัดพิมพ์หนังสือ

เทคโนโลยีสารสนเทศ