ระเบียบหลักเกณฑ์

ระเบียบข้อบังคับบริหารงานบุคคล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2552


ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563


ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการลาออกจากงาน พ.ศ. 2563


ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการเปลี่ยนสายงานของตำแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การเปลี่ยนกลุ่มตำแหน่ง การเปลี่ยนเลขที่ประจำตำแหน่ง การย้ายและการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562


กำหนดตำแหน่งและมาตราฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย


ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)


ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร กลุ่มอำนวยการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กลุ่มตำแหน่งที่ปรึกษา ในเรื่องคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง


ลักษณะงานโดยทั่วไปของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สายบริหาร กลุ่มอำนวยการ และสายสนับสนุน


การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน

ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544


ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ พ.ศ. 2542 (20 พ.ค. 2542)


ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548


ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ และการเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549


ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน พ.ศ. 2560


ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2523-2544


ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตำราทางวิชาการ พ.ศ. 2560


ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การส่งเสริมพนักงานมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561


คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555


การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา


ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557


ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและการพิจารณาต่อเวลาราชการ และต่อการจ้างของบุคลากรสายวิชาการที่จะเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ พ.ศ. 2561


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554


บำเหน็จ บำนาญของข้าราชการ

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการจัดการความรู้ เรื่อง “บำเหน็จ บำนาญของข้าราชการ”


สอบภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่ไม่ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ เพิ่มเติม


ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่


สรุปมติประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร “การกำหนดวิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกให้ได้มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่”


สรุปมติประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร “การกำหนดวิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกให้ได้มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่”


บัญชีเงินเดือน

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558


กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558


กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558


กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554


ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554


พนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชีเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ประกาศ ณ 22 ก.ย. 59)


ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชีเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ประกาศ ณ 25 ส.ค. 57)


ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชีเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ประกาศ ณ 12 มิ.ย. 58)


กำหนดค่ากลาง ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ 11 ม.ค. 60)


กำหนดค่ากลาง ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ประกาศ ณ 24 มิ.ย. 58)


กำหนดค่ากลาง ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ประกาศ ณ 17 ก.ย. 57)


ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชีเงินเดือนลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ 22 ก.ย. 59)


หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ


การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน

ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดตัวชี้วัดการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ของงานด้านตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicatiors : KPIs) สำหรับบุคลากรในสังกัดคณะอักษรศาสตร์


ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการประเมินผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับผู้ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำของมหาวิทยาลัยศิลปากร


กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิพล พ.ศ. 2558


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2561


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2559


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563


ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การกำหนดมาตรฐานค่าระดับที่คาดหวังในความสามารถหรือสมรรถนะสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งของข้าราชการ


ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การกำหนดมาตรฐานค่าระดับที่คาดหวังในความสามารถหรือสมรรถนะสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา


ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย รอบการประเมินครึ่งปีหลัง (1 เม.ย.-30 ก.ย. 59)


ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รอบการประเมินครึ่งปีหลัง (1 เมษายน – 30 กันยายน 2558)


ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รอบการประเมินครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558)


ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาเพื่อดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา


เอกสารแนะนำประกอบการดำเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554


การกำหนดประเภทของสมรรถนะของมหาวิทยาลัยศิลปากร


การกำหนดประเภทของสมรรถนะของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


พจนานุกรม และระดับความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

การดำรงตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2547


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551


ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม 2551)


มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. และ ศ.

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการกำหนดภาระงานขั้นต่ำและผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559


การให้ปริญญากิตติมศักดิ์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2562

พนักงานมหาวิทยาลัย

ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินค่างาน และคะแนนการประเมินค่างานของตำแหน่ง สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2562


ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตำแหน่งกลุ่มอำนวยการ กลุ่มตำแหน่งที่ปรึกษา และกลุ่มหัวหน้างาน พ.ศ. 2562


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2562


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติในการปรับแก้ไขคู่มือปฏิบัติงาน ภายหลังจากผ่านการประเมินจากคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการเสนอขอกำหนดระดับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทพนักงานประจำ สายสนับสนุน


เอกสารการประชุม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เส้นทางความก้าวหน้าพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร (สายสนับสนุน)


การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559


ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559


ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 2)


ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561


ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561


ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562


ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562


เอกสารประกอบโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงาน/หน่วยงาน (ppt.) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดทำ จัดพิมพ์เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน


ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์


ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและวิจัย


ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา การฝึกอบรม และการวิจัยแก่บุคลากรสายบริหารและปฏิบัติการ


ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่อาจารย์สำหรับจัดกิจกรรม ณ ต่างประเทศ


ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลสนับสนุนการศึกษา/การเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศแก่นักศึกษา

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ประกาศ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง สวัสดิการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา


ขัอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563


ขัอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2559


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยค่าชดเชย พ.ศ. 2556


คู่มือ “สิทธิประโยชน์และสวัสดิการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา”


หลักเกณฑ์การคำนวณค่าชดเชยและขออนุมัติใช้แบบขอรับเงินค่าชดเชย


ความคุ้มครองและผลประโยชน์ประกันชีวิตกลุ่มของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต


การเบิกประกันชีวิตกลุ่มของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


หลักเกณฑ์การจัดสวัสดิการสำหรับบุคลากรคณะอักษรศาสตร์จากเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากรคณะอักษรศาสตร์


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รูปแบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ค่าชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย

ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยค่าชดเชย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563


ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยค่าชดเชย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562


ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยค่าชดเชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561


ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยค่าชดเชย พ.ศ. 2559


ข้อมูลสถานพยาบาลประกันสังคม

ข้อมูลสถานพยาบาล

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ในส่วนของคณะอักษรศาสตร์


ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา เงื่อนไข การบริหารเงินรายได้ที่เปลี่ยนประเภทจากเงินรับฝากของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการสอน ในส่วนของคณะอักษรศาสตร์


ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการสอน ในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)


ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงื่อนไข การบริหารเงินรายได้เงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรม คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2563


ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงื่อนไข การบริหารเงินรายได้เงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรม คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563


ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงื่อนไขและวิธีในการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงื่อนไข และวิธีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ และการจัดสรรรายได้ค่าบริการทางวิชาการแก่สังคมในส่วนของคณะอักษรศาสตร์


ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการบริการทางวิชาการ


ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์หรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของคณะ พ.ศ. 2562


ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงื่อนไขและวิธีการในการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พ.ศ. 2560


ประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา เงื่อนไขและวิธีการในการจ่ายเงิน ศูนย์บริการวิชาการคณะอักษรศาสตร์


บันทึกงานการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวปฏิบัติในการนำส่งเงินรายได้บริการวิชาการ (ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563)

ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายเงิน กองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์


หลักเกณฑ์การส่งเสริมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ


กองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561


การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร


ประกาศคณะอักษรศาสตร์

อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์


หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานักศึกษาคณะอักษรศาสตร์


หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ระหว่างแหล่งทุนภายนอกกับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (matching fund)


หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ นำเสนอ และแสดงผลงาน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน


หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ นำเสนอ และแสดงผลงาน สำหรับนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเขียนหรือแปล ตำรา หนังสือ หรือผลงานวิชาการอื่นที่เทียบเท่าผลงานวิจัย ตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ.


หลักเกณฑ์การให้รางวัลการเผยแพร่ผลงาน


หลักเกณฑ์การรับรองการดำเนินงานวิจัยและสร้างสรรค์ด้วยทุนส่วนตัวและทุนอุดหนุนการวิจัยจากภาควิชาของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เกี่ยวกับจังหวัดสมุทรสาคร แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2564


อื่นๆ

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2)


จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ


ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562


แนวทางการดำเนินงานและวิธีการเบิกจ่ายหลังจากได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ


รายชื่อประเภทที่พัก ก. – จ.

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษา


ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551


คู่มืออัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร


ขอซักซ้อมความเข้าใจและขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551


ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2563


ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราค่าใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ พ.ศ. 2564


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2563


ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ เกี่ยวกับการรักษาวินัยและจรรยาบรรณ


ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เรื่อง การระมัดระวังทรัพย์สิน และการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล


ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะอักษรศาสตร์