แนวปฏิบัติของนักศึกษาอักษรศาสตร์ที่พักอาศัยในหอพักเอกชนหรือที่พักส่วนตัว กรณีติดเชื้อ COVID-19

คณะอักษรศาสตร์ขอแจ้งแนวปฏิบัติของนักศึกษาอักษรศาสตร์ที่พักอาศัยในหอพักเอกชนหรือที่พักส่วนตัว กรณีติดเชื้อ COVID-19

ทั้งนี้ ขอแจ้งรายละเอียดความคุ้มครองของการประกันภัย COVID-19 และวัคซีน (MIT) (ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) ดังนี้

  1. ผลประโยชน์จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบเหมาจ่าย (เจอจ่ายจบ) ได้รับ 3,000 บาท
  2. ค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท/ปี
  3. ภาวะโคม่าด้วย COVID-19 หรือผลกระทบจากการได้รับวัคซีน วงเงิน 100,000 บาท

ข่าวอื่นๆ