ประกันคุณภาพการศึกษา
Slider

EdPEx

AUN-QA

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)

ปฏิทินการดำเนินงานประจำปี

คณะอนุกรรมการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา คณะอักษรศาสตร์

คู่มือ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR AUN-QA)