กิจกรรมของโครงการ  
       
   
นอกจากการจัดทำบรรณานุกรมเอกสารชั้นต้นฝรั่งเศส พร้อมด้วยคำแปลสรุปสาระสำคัญเป็นภาษาไทย และรายงาน
 
 
การวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว คณะวิจัยยังได้จัดกิจกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัชสมัยพระบาท
 
 
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในเอกสารต่างประเทศให้สมบูรณ์ครบถ้วน และเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงสาธารณชนในวงกว้าง
 
 
อาทิ
 
   
จัดสัมมนา
 
    - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เอกสารชั้นต้นฝรั่งเศสกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”  เพื่อระดมความ  
 
คิดเห็นเบื้องต้น หลังเสร็จสิ้นการสำรวจข้อมูลในระยะแรก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปก
 
 
เกล้าเจ้าอยู่หัว
 
   

- เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เอกสารชั้นต้นฝรั่งเศสกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม

 
 
2552 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
 
   
- สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในเอกสารชั้นต้นฝรั่งเศส” พร้อมกับการจัดนิทรรศการ
 
 
ภาพถ่าย เรื่อง “รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : ภาพจากเอกสารชั้นต้นฝรั่งเศส” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2553
 
 
ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
       
   
เผยแำพร่โครงการในสื่อสิ่งพิมพ์
 
   
จัดพิมพ์บทความในหนังสือพิมพ์รายวันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เนื่องในโอกาสวันสำคัญ เช่นวันคล้ายวันพระ
 
 
ราชสมภพ และวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
 
   
- เรื่อง เผยแฟ้มพระราชประวัติการศึกษาส่วนพระองค์พระปกเกล้าฯ ที่โรงเรียนเสธ. ฝรั่งเศส พ.ศ. 2465-2467 ในหนัง
 
 
สือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ ฉบับวันที่ 8พฤศจิกายน 2552
 
   
- เรื่อง HISTORY : To celebrate today’s anniversary of Rama VII’s birth, we shed some light on the young
 
 
prince’s time as an army cadet in France ในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ฉบับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552
 
   
- เรื่อง มุมมองของคนฝรั่งเศส ต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 เป็น “ประชาธิปไตย” ในหนังสือพิมพ์ มติชน
 
 
ฉบับวันที่ 10 ธันวาคม 2552
 
       
   
กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ
 
 
สัมมนาทางวิชาการ และนิทรรศการ เรื่อง
 
     
"พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในเอกสารชั้นต้นฝรั่งเศส: สยามระหว่างปี 2468-2477"
 
     
วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2553
 
     
ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
 
       
       
       
         
   
เสวนาทางวิชาการ เรื่อง
 
     
"เอกสารชั้นต้นฝรั่งเศสกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว"
 
     
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2552
 
     
ณ ห้อง 203 อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
 
       
       
         
   
สัมมนาเชิงปฏิบัิติการ เรื่อง
 
     
"เอกสารชั้นต้นฝรั่งเศสกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว"
 
     
วันพุธที่ 4 กุมภาพันธฺ์ 2552
 
     
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง
 
     
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ