บรรณานุกรม  
     
 
 
เอกสารชั้นต้นฝรั่งเศสที่สืบค้นได้จากห้องสมุด และหอจดหมายเหตุในฝรั่งเศสทั้งหมด คณะวิจัยได้ดำเนินการเก็บ
รวบรวมในรูปแบบของบรรณานุกรม โดยจำแนกออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ สิ่งพิมพ์ (หนังสือ บทในหนังสือ บทความ
ในวารสาร) บทความและข่าวจากหนังสือพิมพ์ และจดหมายเหตุ  เอกสารแต่ละรายการจะระบุชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ
สถานที่พิมพ์และปีที่พิมพ์ในกรณีที่เอกสารต้นฉบับให้รายละเอียดครบถ้วน นอกจากนี้ ยังให้รายละเอียดอื่นๆ เช่น สำเนา
เอกสารที่ได้จัดทำขึ้นนั้น จัดทำโดยการถ่ายเอกสาร โดยการถ่ายภาพด้วยระบบ JPEG หรือระบบ PDF หรือระบบ HTML
หรือจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ในระบบ WORD ในกรณีที่เอกสารต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสไม่ชัดเจนหรือชำรุด พร้อมทั้งระบุชื่อห้องสมุด
ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของเอกสารและชื่อห้องสมุดที่เก็บรักษาสำเนาเอกสารในประเทศไทย สำหรับหัวข้อ
และสาระสำคัญของเอกสารแต่ละรายการ คณะวิจัยได้จัดแปลสรุปประเด็นสำคัญเป็นภาษาไทย พร้อมบทตัดตอนสั้นๆ เพื่อ
ให้ผู้อ่านเห็นความต่อเนื่องของเอกสารในภาพรวม และในขณะเดียวกันก็สามารถสืบค้นจนถึงแหล่งที่มาของเอกสารใน
ประเทศฝรั่งเศส
   
 
ตัวอย่างบรรณานุกรมงานวิจัย
 
สิ่งพิมพ์ (หนังสือ บทในหนังสือ บทความ) (DOCUMENTS IMRPIMÉS) คลิกที่นี่
 
บทความและข่าวจากหนังสือพิมพ์ (PRESSE) คลิกที่นี่
 
จดหมายเหตุ
   
- ส่วนประวัติศาสตร์กองทัพบกกระทรวงกลาโหรม (SHAT) คลิกที่นี่
    - หอจดหมายเหตุแห่งชาติโพ้นทะเล (ANOM) คลิกที่นี่
    - สำนักมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP) คลิกที่นี่
    - กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส (MAE) คลิกที่นี่
    - กระทรวงการต่างประเทศเบลเยี่ยม (MAEB) คลิกที่นี่