งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจ รวบรวม สรุปสาระ และจำแนกประเภทข้อมูลเอกสารชั้นต้นฝรั่งเศสที่เกี่ยวข้องกับรัชสมัย
 
 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างปีพ.ศ. 2449-2484 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เสด็จไปทรง
 
 
ศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศสเป็นครั้งแรก จนถึงเสด็จสวรรคต และนำข้อมูลที่ได้มาศึกษาเรียบเรียง เพื่อให้การประเมินทัศนคติ
 
 
ของชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะชาติมหาอำนาจที่มีต่อรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความสมบูรณ์ครบ
 
 
ถ้วนมากขึ้น
 
   
สาระสำคัญของงานวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นบรรณานุกรมเอกสารชั้นต้นที่สืบค้นได้จากห้องสมุดและหอ
 
 
จดหมายเหตุในประเทศฝรั่งเศส จำนวนประมาณ 3,000 รายการ โดยได้จำแนกเอกสารออกเป็น 3 ประเภท คือ สิ่งพิมพ์
 
 
บทความ และข่าวจากหนังสือพิมพ์ และจดหมายเหตุ โดยระบุที่มาของเอกสารเป็นภาษาฝรั่งเศสจัดแปลหัวข้อเรื่องและ
 
 
สาระสำคัญของเอกสารเป็นภาษาไทย เพื่อให้เห็นความต่อเนื่องของเอกสารในภาพรวม ส่วนที่ 2 เป็นการนำข้อมูลที่ได้มา
 
 
เรียบเรียงเป็นรายงานใน 4 หัวข้อ ได้แก่ พระราชประวัติ การเมืองในสยาม การปฏิรูปประเทศ และภาพสังคมและชาวสยาม
 
 
ส่วนสุดท้ายเป็นสำเนาเอกสารต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสที่สืบค้นมาได้ทั้งหมด ซึ่งจัดเก็บในระบบ DVD และเอกสารถ่ายสำเนา
 
   
ผลของการวิจัยพบว่า เอกสารชั้นต้นของฝรั่งเศสนับได้ว่ามีความสมบูรณ์มากเพียงพอสำหรับการศึกษาพระราชกรณียกิจ
 
 
พัฒนาการทางการเมืองและการปกครองของสยาม โดยเฉพาะในช่วงที่เสด็จขึ้นครองราชย์ ระหว่างปีพ.ศ. 2468-2477
 
     
   
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่
 
 
 
   
สถาบันผู้ให้ทุน สำหรับโครงการวิจัย
 
 
 
     
 
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านการ
 
 
ศึกษา รวบรวมเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
 
สนุบสนุนให้มีการวิจัยและรวบรวมเอกสารภาษาต่างประเทศเพื่อศึกษาและประเมินสถานภาพของไทยในสายตาของชาว
 
 
ต่างประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเน้นประเทศมหาอำนาจมีอิทธิพลต่อสยามในยุคนั้น
 
 
เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว: www.kingprajadhipokmuseum.org
 
     
 
หน่วยงานที่รับทุนในการวิจัย
 
 
ศูนย์ข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยฝรั่งเศส-ไทยศึกษา ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
 
 
ศิลปากร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 เพื่อรองรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาฝรั่งเศสศึกษาในกลุ่มวิชาฝรั่งเศส-ไทย
 
 
ศึกษา มีวัตถุประสงค์หลักในการสำรวจ รวบรวมข้อมูล และจัดแปลเอกสารภาษาฝรั่งเศสที่มีประโยชน์ต่อวงวิชการฝรั่งเศส-
 
 
ไทยศึกษา รวมทั้งจัดการสัมมนาและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลฯ คลิกที่นี่
 
 
 
     
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
 
www.easy-hit-counter.com