ผลงานเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์  
     
   
ศูนย์ข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยฝรั่งเศส-ไทยศึกษาได้จัดพิมพ์บทความในหนังสือพิมพ์รายวันทั้งภาษาไทยและภาษา
 
 
อังกฤษ เนื่องในโอกาสวันสำคัญ เช่นวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันพระราชทานธรรมนูญ
 
   
- เรื่อง เผยแฟ้มพระราชประวัติการศึกษาส่วนพระองค์พระปกเกล้าฯ ที่โรงเรียนเสธ. ฝรั่งเศส พ.ศ. 2465-2467 ใน
 
 
หนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ ฉบับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552
 
   
- เรื่อง History : To celebrate today's anniversary of Rama VII's birth, we shed some light on the young
 
 
prince's time as an army cadet in France ในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ฉบับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552
 
   
- เรื่อง มุมมองของคนฝรั่งเศส ต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 เป็น "ประชาธิปไตย" ในหนังสือพิมพ์ มติชน
 
 
ฉบับวันที่ 10 ธันวาคม 2552