การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๕

ภาควิชาภาษาไทยจัดโครงการการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๕ แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ระดับอุดมศึกษ

ในวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

หลักเกณฑ์การสมัครและประกวด

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับอุดมศึกษา

สมัครและตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

บทอ่านออกเสียงรอบคัดเลือก

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
ทางอีเมล readingthaicontest@gmail.com