คณะอักษรศาสตร์ ได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ และผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา/พัฒนาสังคม เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมิน KPI บุคลากรของคณะอักษรศาสตร์ และเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับภาควิชา/หมวดวิชาและในระดับคณะวิชา บุคลากรคณะอักษรศาสตร์สามารถยื่นสำเนาเอกสารหลักฐานเพื่อบันทึกข้อมูลเข้าฐานข้อมูลได้ตลอดทั้งปีงบประมาณ

     ข้อมูล-หลักฐานงานวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ถูกแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อย่อย ดังนี้

  1. ข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ link
  2. ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ link
  3. ข้อมูลผลงานนำไปใช้ประโยชน์ link
  4. ข้อมูลการอ้างอิงผลงานวิจัย/วิชาการ link

 

สำเนาเอกสารที่ใช้ในการยื่นต่อคณะอักษรศาสตร์

งานวิจัยที่ได้รับทุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
     - สำเนาสัญญารับทุนฯ หรือ
     - สำเนาเอกสารที่แสดงว่าได้รับทุน ซึ่งต้องแสดงรายละเอียด ชื่อผู้วิจัยทุกคน ซื่อโครงการวิจัย ระยะเวลาดำเนินการวิจัย(ระบุวันที่เริ่มต้นวิจัยจนเสร็จสิ้น) ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนและจำนวนทุนสนับสนุนตลอดโครงการ

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
     - สำเนาการตีพิมพ์บทความ ประกอบด้วย ปกนอกและปกในของวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์, เนื้อหาบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
     - หากเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการ โปรดถ่ายสำเนาเอกสารปกหน้าและปกในของ Proceeding และเนื้อหาบทความที่ได้รับการตีพิมพ์

     หมายเหตุ หากชื่อบทความที่ตีพิมพ์ไม่ใช่ชื่อเดียวกับชื่องานวิจัย โปรดระบุชื่องานวิจัยแนบมาด้วย

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา/พัฒนาสังคมได้
     - หนังสือรับรองการนำผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ไปใช้ประโยชน์โดยเป็นหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร

       หมายเหตุ ประเภทของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา/พัฒนาสังคมได้ มีดังนี้
                   1. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ เช่น การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการสำหรับ SME  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น
                   2. การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เช่น นำผลงานวิจัยไปใช้กำหนดมาตรการ กฏเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
                   3. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เช่น ผลงานที่นำไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต เป็นต้น

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ติดอันดับ 1 ใน 10 ระดับประเทศ
     - สำเนาประกาศนียบัตร์ หรือ
     - ภาพถ่ายโล่/ถ้วยรางวัล หรือ
     - ภาพถ่ายการับรางวัล ที่สามารถแสดงให้เห็นว่ารับรางวัลอะไร เมื่อใด

สามารถยื่นสำเนาเอกสารหลักฐานได้ที่ งานบริการวิชาการและวิจัย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือส่งสำเนาเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.