กษณเวียน เกษียณวาร มงคลกาลแห่งชีวิต ประจำปี 2563

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ รวมทั้งมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก
– อ.ดร.สุรีพร จรุงธนกิจ ภาควิชาภูมิศาสตร์
– รศ.สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ ภาควิชาภาษาไทย
.
“กษณเวียน เกษียณวาร มงคลกาลแห่งชีวิต” ประจำปี 2563

งานสอนสร้างคนให้มีปัญญา
งานวิจัยพัฒนาความรู้ของชาติให้ทันโลก
งานบริการวิชาการยกระดับชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 2 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่นานาประการอย่างลุล่วงสมบูรณ์ตลอดมา

การทุ่มเทปฏิบัติงานของท่านจักผลิดอกออกผลเป็นความก้าวหน้าของคณะอักษรศาสตร์สืบไป

 

ข่าวอื่นๆ