ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับดีเด่น สาขาปรัชญา

จากผลงานวิจัยเรื่อง “เพลงมโหรีกรุงศรีอยุธยา: การบันทึกแผ่นวีดิทัศน์พร้อมบทวิเคราะห์และโน้ตสากล” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ข่าวอื่นๆ