กำหนดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม – วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562
ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562

14.00 – 16.00 น. เข้าที่พัก
16.00 – 17.00 น. ลงทะเบียน ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
17.00 – 18.30 น. ประชุมชี้แจงกำหนดการและเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีเปิด
18.30 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.30 – 20.30 น. ประชุมกรรมการวิชาการ สอวน. หัวหน้าทีม และรองหัวหน้าทีม

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562

08.00 – 08.45 น. ผู้ร่วมงานลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น. พิธีเปิด โดย รศ. เย็นใจ สมวิเชียร  เหรัญญิกมูลนิธิ สอวน.
10.00 – 10.20 น. รับประทานอาหารว่าง
10.20 – 12.20 น. สอบข้อเขียน WRT I (ภูมิศาสตร์มนุษย์)
12.20 – 13.20 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.30 น. สอบข้อเขียน WRT II (ภูมิศาสตร์กายภาพ)
15.30 – 15.45 น. รับประทานอาหารว่าง
15.45 – 18.00 น. ชมนิทรรศการและสาธิตเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 20.00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบภาคสนาม

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562

08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 12.00 น. สอบภาคสนาม FWE I
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 16.30 น. สอบภาคสนาม FWE II
16.30 – 18.00 น. รับประทานอาหารว่าง และชมนิทรรศการและสาธิตเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562

08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 10.00 น. สอบ Multimedia Test (MMT)
10.00 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 17.00 น. ทัศนศึกษา
18.00 – 21.00 น. รับประทานอาหารเย็น และกิจกรรมสันทนาการ

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562

08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 11.00 น. มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล
11.00 – 11.30 น. พิธีปิด
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ