คุณญาณิศา แก้วสอดสีกรสิริ / คุณธนิษฐา อินทสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
034 255 096   tgeosu@gmail.com

หรือ อาจารย์ ดร.อาคีรัต อับดุลกาเดร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
061 737 4102


คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000