สมัครโดยการโอนเงิน และส่งเอกสารผ่านอีเมล

 

 

ชำระค่าสมัครสอบ (คนละ 100 บาท) ทาง “ธนาคารทหารไทย  เลขที่บัญชี 352-2-71835-6  ชื่อบัญชี โครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ มศก. ประเภท ออมทรัพย์”

กรณีโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ ให้ capture หน้าจอที่ทำรายการสำเร็จแล้ว โดยให้เห็นเลขที่บัญชีที่ทำการโอนเข้า ยอดเงินที่ทำการโอนเข้า และวันเวลาที่ทำรายการให้ชัดเจน

 

 

ส่งเอกสารทั้งหมดนี้มาที่อีเมล tgeosu@gmail.com


ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายนักเรียน


สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หลักฐานการชำระเงิน