1. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. โรงเรียนตั้งอยู่ใน 9 จังหวัด ดังนี้
  • นครปฐม
  • ราชบุรี
  • สมุทรสงคราม
  • สมุทรสาคร
  • เพชรบุรี
  • ประจวบคีรีขันธ์
  • สุพรรณบุรี
  • กาญจนบุรี
  • สมุทรปราการ
 3. ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 16-19 ปี นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2549)