ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

คุณญาณิศา แก้วสอดสีกรสิริ
034 255 096
tgeosu@gmail.com