ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
tgeosu@gmail.com