เหลียวหลังแลหน้า….การวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทย

เหลียวหลังแลหน้า….การวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทย ดาวน์โหลดวัตถุประสงค์ที่นี่ ดาวน์โหลดกำหนดการที่นี่ ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ goo.gl/D6qYVf ไม่เสียค่าใช้จ่าย **ปิดรับลงทะเบียนสำรองที่นั่งเมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบ 280 คน** สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ […]

» Read more

Young Critic Training @ Chiang Mai

Young Critic Training @ Chiang Mai  โครงการอบรมความรู้การวิจารณ์ภาพยนตร์แก่คนรุ่นใหม่เชียงใหม่ ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่       รายละเอียดการอบรม หอสมุดรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ร่วมกับโครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ : การวิจารณ […]

» Read more

เอกสารจากการสัมมนาทางวิชาการ “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (ecocriticism) : หลากแง่หลายมุมจากวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมต่างประเทศ

เอกสารจากการสัมมนาทางวิชาการ “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (ecocriticism) : หลากแง่หลายมุมจากวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมต่างประเทศ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพมหานคร บทความทางวิชาการของ ผศ.ดร.ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์ รศ […]

» Read more

บันทึกการเสวนา “ศิลปะวิจารณ์เบ่งบานด้วยรางวัล?”

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับโครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์: การวิจัยและพัฒนา” จัดการเสวนา “ศิลปะวิจารณ์เบ่งบานด้วยรางวัล?” วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากข้อค้นพบประการสำคัญท […]

» Read more

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (Ecocriticism)

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (Ecocriticim) หลากแง่ หลายมุมจากวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมต่างประเทศ” วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ห้อง 607 ศูนย์มานุษวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1.น.ส. ประภาพร ลิ้มจิตสมบ […]

» Read more

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศฯ

การสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (Ecocriticism) : หลากแง่ หลายมุม จากวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมต่างประเทศ” ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการสัมมนา การจัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (Ecocriticism) : หลากแง่ ห […]

» Read more

ให้ทุนสนับสนุนการอบรม Art Writing Workshop

ตารางการอบรม 6-7 NOV ◎ “ARCHIVIST” บรรยายโดย Farah Wardani นักประวัติศาสตร์ศิลป์จาก Indonesian Visual Art Archive และ National Gallery Singapore  **ท้ายกิจกรรมไปลงสนามกัน ที่ MAIIAM 12 – 13 NOV ◎ “REVIEW REPORT” บรรยายโด […]

» Read more

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

สถาบันวิจัยวรรณคดีและวัฒนธรรมศึกษาแห่งกรุงเบอร์ลิน  บรรจุงานวิชาการของศาสตราจารย์ เจตนา นาควัชระ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ไว้ในคาตาลอกรวมทั้งสิ้น 29 รายการ  ทั้งที่เป็นหนังสือเล่มและบทความในวารสารภาษาเยอรมันและอังกฤษ  ส่วนใหญ่เป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากการวิ […]

» Read more

รายงานสรุปเสวนา องค์ประกอบของการวิจารณ์ในการเรียนการสอนศิลปะการละคร

รายงานสรุปการเสวนา องค์ประกอบของการวิจารณ์ในการเรียนการสอนศิลปะการละคร วันที่ 23  มิถุนายน  2559  เวลา  13:00 – 16:00 น. ณ ห้อง Friend of BACC ชั้น 6  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คลิกรายงานสรุปการเสวนา

» Read more

บันทึกการเสวนา องค์ประกอบการวิจารณ์ในการเรียนการสอนศิลปะการละคร

บันทึกเสวนา องค์ประกอบการวิจารณ์ในการเรียนการสอนศิลปะการละคร วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ห้อง Friend of BACC ชั้น 6 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วิทยากร ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ อาจารย์ปวิตร มหาสารินันทน์ อ.ดร.ภาสกร อินทุมาร อาจารย์อภิรักษ์ ชัยปัญญา พิธีกร […]

» Read more
1 2 3 4 5