thriverseContest-bg
โครงการประชันกลอนสด
“อักษร ทับแก้ว วาดแวววรรณศิลป์” ครั้งที่ 1
ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกาศ เรื่อง การยืนยันสิทธิ์ของผู้สมัครประชันกลอนสด “อักษร ทับแก้ว วาดแวววรรณศิลป์ ครั้งที่ ๑”

๑. ด้วยจำนวนผู้สมัครไม่เกิน ๑๐๐ ทีม เพื่อความสะดวกในการตรวสอบสิทธิ์ของผู้สมัครที่มาจากสถานศึกษาเดียวกัน จึงจะประกาศรายชื่อตามลำดับอักษรของชื่อสถานศึกษา
๒. ขอให้คุณครูผู้รับผิดชอบเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์ เพียง ๑ ครั้ง ต่อ ๑ ทีม เท่านั้น
๓. เมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้วกรุณาจำลำดับที่ของตนเองให้ถูกต้อง เพื่อนำไปกรอกข้อมูลยืนยันสิทธิ์
๔. หลังจากตรวจสอบรายชื่อแล้ว ขอให้กดปุ่ม “ยืนยันสิทธิ์” หน้าจอจะพาท่านไปสู่การกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ์
๕. ในการกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ์ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ทั้งชื่อสถานศึกษา ชื่อผู้เข้าแข่งขัน และชื่อครูผู้รับผิดชอบ ก่อนที่จะกดส่งข้อมูล
๖. หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนผู้เข้าแข่งขัน ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อได้ในขั้นตอนการกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ์ และชื่อที่แจ้งยืนยันสิทธิ์เท่านั้นจึงจะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้
๗. ฝ่ายจัดการแข่งขันจะใช้ข้อมูลที่ท่านยืนยันสิทธิ์นี้สำหรับการลงทะเบียนในวันแข่งขันและการออกเกียรติบัตร

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  สถาบันสุนทรภู่  และกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ร่วมกันจัด โครงการประชันกลอนสด “อักษร ทับแก้ว วาดแวววรรณศิลป์” ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านการแต่งคำประพันธ์ร้อยกรองไทย และเพื่อส่งเสริมและธำรงศิลปวัฒนธรรมไทย สาขาวรรณศิลป์

จัดแข่งขันในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565  เวลา 08.30-16.00 น.  ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ชั้น 2 อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. ผู้เข้าร่วมการประชันกลอนสดเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2565

  2. แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการประชันกลอนสดได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม ทีมละ 3 คน กรณีที่มีสมาชิกไม่ครบทีมหรือสมาชิกในทีมสังกัดคนละโรงเรียน คณะกรรมการจัดงานจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม และหากตรวจสอบพบภายหลัง คณะกรรมการตัดสินจะไม่นำผลงานไปตรวจให้คะแนน 

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

  1. ครูผู้ฝึกซ้อมเป็นผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทาง สมัครได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม ถึงวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น.

  2. กรอกรายละเอียดใน Google Forms และบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย กรุณาพิมพ์ข้อมูล ให้ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อใช้ประกอบการทำเกียรติบัตร

  3. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและลำดับที่สมัครทางเว็บไซต์ www.arts.su.ac.th/thaiverse2022

  4. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมการประชันกลอนสดจำนวน 100 ทีม ตามลำดับการสมัครทาง Google Forms กรณีโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการประชันกลอนสดมากกว่า 2 ทีม คณะกรรมการจัดงานจะพิจารณาตามลำดับการสมัครทาง Google Forms

  5. ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทาง Google Forms ในวันจันทร์ที่ 7 ถึงวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น. หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ การเข้าร่วมการประชันกลอนสด คณะกรรมการจัดงานจะให้สิทธิ์แก่ผู้สมัครลำดับสำรองต่อไป 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ อาจารย์ ดร.วีณา วุฒิจํานงค์ ทางอีเมล thaiverse.arts.su@gmail.com เท่านั้น