3171-bg
การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
หลักสูตร 3+1 (โครงการปกติ) และหลักสูตร 7+1 (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา)
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีการศึกษา 2565
3171-bg
การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
หลักสูตร 3+1 (โครงการปกติ) และหลักสูตร 7+1 (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา)
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีการศึกษา 2565
previous arrow
next arrow

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
หลักสูตร 3+1 (โครงการปกติ) และหลักสูตร 7+1 (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา)
ประจำปีการศึกษา 2565

ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมกลุ่มไลน์ โครงการ 3+1 และ 7+1
เพื่อรับทราบข้อมูลต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
หลักสูตร 3+1 (โครงการปกติ) และหลักสูตร 7+1 (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา)
ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ

โดยยื่นเอกสารยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองที่ งานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร์

ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2565

ดาวน์โหลดเอกสารยืนยันสิทธิ์

คณะอักษรศาสตร์รับสมัครนักศึกษาอักษรศาสตร์โครงการปกติชั้นปีที่ 3 เฉพาะสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และนักศึกษาโครงการพิเศษเอเชียศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม
โครงการ “แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหลักสูตร 3+1 และ 7+1 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ประจำปีการศึกษา 2565

ระยะเวลารับสมัคร: 7-16 กันยายน 2565

* ในการสมัคร ให้นักศึกษาใช้ email account @silpakorn.edu หรือ @gmail.com *

หลักสูตร 3+1 (โครงการปกติ)

หลักสูตร 7+1 (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา)